Būvkonstrukciju inženierzinātņu institūts

Institūts izveidots 1993. gadā un ir viena no Rīgas Tehniskās universitātes, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes struktūrvienībām. Pirmais institūta direktors profesors Kārlis Rocēns (1993 – 2011). Kopš 2011. gada institūtu vada profesors, Dr.sc.ing. Leonīds Pakrastiņš. Saskaņā ar nolikumu institūtu veido Būvmehānikas katedra (vad. prof. L.Gaile), Būvkonstrukciju katedra (vad. prof. L.Pakrastiņš) un Datorizētās inženiergrafikas katedra (vad. prof. M.Dobelis.). Insitūtā šobrīd strādā 50 darbinieki.

Būvkonstrukciju inžienerzinātņu institūtā zinātniski pētnieciskais darbs izvērsts vairākos virzienos: tiek izstrādātas jaunākās paaudzes kompozīto materiālu konstrukcijas, kurās tiek ievērota racionāla attiecība starp pašsvaru un lietderīgo slodzi. Notiek rekonstruējamo būvju un nesošo konstrukciju faktiskās darbības analīze un pastiprinājumu projektēšana, kā arī būvniecības ekspluatācijas apstākļu izpēte un rekonstrukcijas metožu uzlabošana. Attīstās pētījumi kombinēto konstrukciju un kompozīto būvniecības materiālu tehnoloģiskās mehānikas nozarē.

Institūta darbinieki aktīvi piedalās standartizācijas tehniskās komitejas LVS/STK30 “Būvniecība”, kā arī LVS/STK4 “Būvmateriāli” darba grupā. Uzsākts darbs pie modernās būvniecības infomācijas modelēšanas jeb BIM (Building Information Modelling) procesa inovatīvo risinājumu pārneses kā uz ražošanu, tā arī uz studiju procesu. Finansiālais nodrošinājums zinātniskajiem pētījumiem tiek iegūts no līdzdalības dažādos valsts un ārvalstu projektos vai zinātniski pētnieciskajās programmās.

Institūta galvenie darbības mērķi ir:

  • Veikt zinātniski pētniecisko darbību par no dažādiem materiāliem izgatavotu slodzi nesošu būvju un to elementu aprēķina, konstruēšanas, apsekošanas un pastiprināšanas metodēm, ievērtējot šo konstrukciju izgatavošanas tehnoloģiju, transporta, montāžas un ekspluatācijas īpatnības;
  • Sniegt konsultācijas ražotājiem jautājumos, kas saistīti ar progresīvu būvkonstrukciju projektēšanu un izmantošanu būvniecībā;
  • Izstrādāt metodiskos materiālus un veikt būvniecības speciālistu kvalifikācijas celšanu atbilstoši aktuāliem projektēšanas standartiem;
  • Sagatavot inženierzinātņu doktorus Būvzinātnes nozarē, Būvkonstrukciju un Būvmehānikas apakšnozarēs; maģistrus un bakalaurus Būvniecībā.